Hava Aromatize

MİE PHARMA

Hava Aromatize

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Hava Aromatize Edici Ürün Dosyasının Hazırlanması

Bildirimler eskiden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı‘na yapılmaktadır. 2018 yönetmelik değişikliği ile bildirim işlemi yapılmadan ürün satışı gerçekleştirilebilir ve teknik dosya hazırlanması uzman kadromuz tarafından yapılmaktadır.
Hava Aromatize Edici Ürün Tebliğinin amacı; hava aromatize edici ürünlerin insan sağlığına ve çevreye zarar vermesinin engellenmesini, topluma güvenli ve kaliteli şekilde ulaşmasını teminen piyasaya arz edilmeden önce Bakanlığa yapılacak bildirimin usul ve esaslarını, ürüne ait teknik dosyada bulunacak bilgi ve belgeleri ve bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminin esaslarını belirlemektir.

HAVA AROMATİZE EDİCİ ÜRÜNLERİN TEKNİK DOSYASINDA BULUNMASI GEREKEN BİLGİLER

 • (1) – Formül: Ürün formülasyonunu oluşturan kimyasal maddelerin ağırlıkça yüzde miktarı (% 10 min. max sınırları) ile formülasyonu oluşturan kimyasalların formül içerisinde bulunuş nedenleri,
 • (2) – Spesifikasyonları: Bitmiş ürün spesifikasyonları ve etken madde Güvenlik Bilgi Formu (GBF). Ürünün etiketinde ürünün kullanım amacı ile ilgili bir iddia varsa bu iddiayı açıklayan bağımsız bilimsel kuruluşlardan alınmış bilimsel nitelikteki testler, raporlar ve görüşler,
 • (3) – Esans Uygunluk Belgesi (IFRA/Üretici Firma): Kullanılan koku verici maddelerin uluslararası normlara uygun olduğuna dair belgenin sureti ile birlikte tercümesi,
 • (4) – Etiket örneği,
 • (5) – Bitmiş ürüne ait analiz sertifikası,
 • (6) – İmalat yerine ait İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı (Ruhsatta faaliyet konusu belirtilir.),
 • (7) – Mesul müdür diploma fotokopisi,
 • (8) – Mesul müdür sözleşmesi: İmalathane sahibi ile imalathanenin mesul müdürü olarak görev yapan kişi arasında yapılan anlaşmanın onaylı bir sureti,
 • (9) – Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi,
 • (10) – Türk Patent Enstitüsünden alınacak marka tescil belgesi veya marka tescil belgesinin başvurusunun fotokopisi,
 • (11) – Ürün değerlendirme raporu: Üretim yeri değerlendirme raporu Bakanlık/il müdürlüğü elemanlarınca üretim yerinin ek-2’ye göre tetkiki yapılarak düzenlenecek rapor,
 • (12) – Sağlık ve serbest satış sertifikası: Ürünün menşe ülkesinde aynı kullanım amacı için izinli veya satışının serbest olduğuna ilişkin menşe ülkenin izin vermeye yetkili kuruluşunca düzenlenmiş belgenin orijinali (tarihi bir yıldan eski olmayacak ve elçilik onaylı) ve noter onaylı tercümesi(Yetkili kuruluşların listesi Bakanlık resmi internet sitesinde yayınlanır.) Fason üretim yapılacaksa fason üretim sözleşmesinde;
 • (13) – Fason üretim yaptıracak firma veya şahıs ile üretimi yapacak firma veya şahıs arasında noter huzurunda yapılacak yazılı anlaşmaya aşağıdaki hususlar eklenir: 1. a) Üretilecek ürünün toplam miktarı ve ambalaj sayısı, 2. b) Anlaşmanın geçerlilik süresi. Not 1: 1, 2, 3, 4, 5 ve 9 uncu maddeler genel maddeler olup 6, 7, 8, 10, 11 ve 13 üncü maddeler yerli üreticiler için 12 nci maddede belirtilen şartlar ithal ürünler için düzenlenir. Not 2:Bakanlık tarafından yukarıda belirtilen bilgi ve belgelerin dışında gerekli görülmesi halinde üretici firma/mesul müdür onaylı ek bilgi ve belge talep edilebilir.

ÜRETİM YERİNİN NİTELİKLERİ

 • (1) – Üretim yerinde; idari bölüm, üretim bölümü, kontrol bölümü (laboratuvar kontrolü), ambalajlama bölümü ile hammadde ve ürün depolama bölümü bulunur.
 • (2) – Hammaddeler ve ambalajlar birbirine karışma riskini önleyecek şekilde yerleştirilir.
 • (3) – Üretim yerinde üretim hattı ve depolar gaz ve ısıya duyarlı güvenlik donanımlarına sahip olmalıdır. Ayrıca depolanan ve üretilen ürünlere göre düzenlenmiş kaza, yangın ve saire durumlarına karşı güvenlikle ilgili uygulama planı bulunur.
 • (4) – Üretim yerinin zemini kolay temizlenebilir, pürüzsüz ve dezenfekte edilebilir malzemeden yapılır.
 • (5) – Yeterli havalandırma ve yapılan işe uygun aydınlatma olmalıdır. Çalışanlara iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilir.
 • (6) – Üretim yeri iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uygun olmalıdır.
 • (7) – Üretim alanında periyodik kontrolleri yapılmış, yangın tüpü ve ürüne göre temizleme malzemesi ve donanımı bulundurulur.
 • (8) – Üretimde kullanılan ekipmanlar malzeme ile etkileşime girmeyecek türden olmalıdır.
 • (9) – Her üretim işlemine başlamadan önce işlemde kullanılacak bütün alet ve teçhizat temizlenir.
 • (10) – Üretim yerinde üretim işlemleri ve kontroller mesul müdür nezaretinde yapılır.
 • (11) – Ürünün dağıtımı ile ilgili kayıtlar tutulur.
 • (12) – İşyerinde yangın veya patlamaya sebep olabilecek tutuşturucu kaynaklarının bulunması önlenir.
 • (13) – Çalışanların kişisel temizliği için uygun ve yeterli şartlar sağlanır.

Fason üretim, temel anlamda, bir firmanın başka bir üretici firmaya kendi talepleri doğrultusunda ürün ürettirmesi demektir. Hatta bu mantık ile bakıldığında, inşaat sektöründeki “taşeronluk” kavramı dahi “fason iş” olarak düşünülebilir.

Fason üretimde ürünün markası üretimi yaptıran firmaya ya da üreticiye ait olabilir. Aynı şekilde ürettirilecek ürünün pazarlanması taraflardan herhangi biri tarafından gerçekleştirilebilir.

İlk olarak Ar-Ge de Ürünlerin formülasyonları tasarlanıp numuneleri hazırlanır. Diğer taraftan ürün dosyası ile ilgili ön hazırlıklar başlatılır

Kozmetik ve dermokozmetik pazarda projelerinizi hayata geçirmeye karar verdiğiniz andan itibaren Mie Kozmetik sizin için çalışmaya başlar.

MİELAB

 Kişisel Bakım Ve Kozmetik Trendleri

İddia / İçermez

İddiaları doğrulayıcı kanıtlar için gerekli analizler genellikle duyusal değerlendirmeler, In siliko, in vitro, ex vivo çalışmaları içeren aletli veya biyokimyasal yöntemler gibi deneysel çalışmaları kapsamaktadır.

Naturel,Bitkisel,Doğal,Organik,Vegan

Organik Kozmetik ürünler insanoğlu ve çevreye saygının garantisidir, çünkü doğal maddeler tabiatın dengeli ve eşsiz harmanında bulunur.

Bilim ve Teknoloji

Bilgi ve tecrübenin oluşturduğu sistematik bilgiler bilim olarak tanımlanabilir. Teknoloji ise, “her türlü bilimsel bilginin uygulamaya aktarılması” başka bir ifadeyle bilimsel bulguların pratik hayatta kullanılmasıdır..